Woorden beginnend met 's | Gynzy (2024)

Algemeen

Leerlingen leren woorden met 's aan het begin van een woord zoals 's nachts, 's winters, 's Middags & 's Avonds te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden beginnend met 's op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een afspraak wilt maken.

Introductie

De leerlingen luisteren naar de zinnen. Je vraagt of de leerlingen de verschillen horen en of de woorden ook wat anders betekenen. Je geeft aan dat de leerlingen deze les woorden zoals 's nachts op de juiste wijze leren spellen.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Onthoud de woorden met 's vooraan. De 's is een afkorting van 'des', wat 'van de' betekent. Je geeft aan dat we nu de letters 'd' en 'e' weglaten. In plaats daarvan schrijven we een ' (apostrof). Je legt stap voor stap uit hoe je woorden beginnend met 's schrijft. Op het lijntje kun je zelf meeschrijven. Vervolgens leg je uit waar je de hoofdletter schrijft als het woord met 's aan het begin van de zin valt. De leerlingen lezen de zinnen en je bespreekt welke letters oranje en groen moeten worden. Door de letters in te kleuren, zien de leerlingen dat de 's klein blijft en dat de 'w' en 'z' met hoofdletter worden geschreven.

Deze les bevat twee activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om beide oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Schrijf het woord op. De leerlingen lezen de zinnen en luisteren naar het woord. Vervolgens schrijven de leerlingen het woord op. Je benadrukt dat het altijd belangrijk is om het woord te controleren. Sta ook stil bij het derde woord, 's nachts, waar de 'n' met hoofdletter wordt geschreven omdat het woord beginnend met 's aan het begin van de zin valt.
-Draai aan de schijf, kies een woord en doe de opdracht. Je draait aan de schijf door op de blauwe stip te klikken. Vervolgens verwijder je een van de afdekvlakken uit het vak onder de schijf. De schijf geeft een cijfer aan. De leerlingen schrijven het woord op de manier zoals de schijf aangeeft. Voorbeeld: de schijf geeft het cijfer drie aan. De leerlingen schrijven het woord 's maandags in gekleurde letters. Zodra alle afdekvlakken zijn verwijderd, bespreek je welke categorieën ook bij de woorden passen. Zo past het woord ''s nachts' ook bij de categorie vlucht. Je schenkt ook aandacht aan de hoofdletter bij het maken van zinnen. Als je extra uitdaging wilt bieden, stimuleer dan om een zin te maken die begint met een woord met 's.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen het woord met 's aan. Vervolgens geven de leerlingen het missende deel van het woord aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Ik loop

's ochtends

alleen naar school. Schrijf op: 's ochtends
2.

's Middags

komt mama mij ophalen. Schrijf op: 's Middags
3.

's Avonds

mag ik nog even buiten spelen. Schrijf op: 's Avonds
4. Schrijf de zin op:

's Zaterdags en 's zondags mag ik overdag ook buiten spelen.

Gemengd dictee:
1. Fietsen maakt mij altijd

vrolijk

. Schrijf op: vrolijk
2. Door het bos crossen is echt

avontuurlijk

. Schrijf op: avontuurlijk
3. Daar heb je wel wat moed voor

nodig

. Schrijf op: nodig
4. Schrijf de zin op:

Mama zegt dat ik voorzichtig moet zijn.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Woorden beginnend met 's kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat de leerlingen bijvoorbeeld swinters, 'swinters of s'winters schrijven in plaats van 's winters. Ook bij zinnen waar de woorden beginnen met 's aan het begin van de zin vallen, kunnen leerlingen de verkeerde letters als hoofdletters schrijven. Leerlingen schrijven bijvoorbeeld 'S winters of Swinters in plaats van 's Winters.

Woorden beginnend met 's | Gynzy (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 6352

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.